Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím, jejichž předmětem je prodej a koupě výrobků nabízených na internetových stránkách prodávajícího. Nákup z internetových stránek kreslenyobrazek.cz mohou provádět fyzické a právnické osoby bez omezení, za předpokladu, že se budou řídit následujícími všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP). Zákazník dává zasláním objednávky na zboží souhlas s těmito VOP.

Prodávající:

Petr Hrnčárek, IČO 67315101, Ke Kostelnímu lesu 542, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Kupující:

Fyzická nebo právnická osoba, která svou objednávkou vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím.

Zboží:

Všechny produkty a služby, které se nacházejí v nabídce internetových stránek www. kreslenyobrazek.cz nebo zboží speciálně objednané na základě specifikace kupujícího.

2. Objednávka a uzavření smlouvy

Kupní smlouva je smlouva uzavřena na dálku na základě elektronické objednávky kupujícího.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění těchto podstatných náležitostí:

  • kontaktní údaje kupujícího – jméno a příjmení, název, obchodní firma a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČO, DIČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH; telefon a e-mail,
  • popis zboží nebo služby který jednoznačně určuje předmět objednávky,
  • cena zboží,
  • požadované množství zboží,
  • vybraný způsob platby,
  • vybraný způsob dodání zboží a adresa pro dodání zboží. Přijatá elektronická objednávka se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy./li>

Na základě řádně vyplněné objednávky kupujícího provede prodávající její ověření. Ověřením objednávky prodávající potvrzuje telefonicky nebo jiným způsobem kupujícímu druh, cenu a množství zboží, které se zavazuje kupujícímu dodat. Objednávka je po ověření považována mezi smluvním stranami za závaznou.

3. Platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží prostřednictvím nabízených způsobů platby v objednávce.

Cena zboží je určována dle platného ceníku. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu platnou v době objednání zboží.

4. Dodací podmínky

Objednané zboží bude odesláno kupujícímu zvoleným způsobem.

Prodávající dodá zboží kupujícímu v nejkratší možné době, obvykle do 3 dnů od vystavení objednávky. Kupující bere na vědomí, že uváděné termíny dodávek mají orientační charakter. Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to vyžádají výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti.

V případě, že prodávající není schopen dodat kupujícímu všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí prodávající o této věci v co nejkratším čase kupujícího a sdělí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání alternativního zboží.

Za doručení objednaného zboží prodávající účtuje přepravní náklady ve výši v závislosti na vybraném způsobu přepravy dle aktuálních ceníků přepravců.

Také prodávající neúčtuje dopravní při osobním odběru.

Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění nebo okamžikem předání k přepravě dopravci (přepravní službě) na místo určení.

5. Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání.

Právo na odstoupení od smlouvy nemá kupující, jestliže bylo zakoupené zboží osobně odebráno na prodejním místě společnosti, pokud se jedná o zboží “na objednávku”, nebo bylo zboží objednané na základě speciální objednávky.

V případě splnění podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu vrácena celá částka, kterou za zboží zaplatil, ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odstoupení. Do vrácené částky se nezapočítává cena za doručení zboží.

V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním v případě, že v souvislosti s pořízením zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Smluvní storno poplatek je stanoven ve výši 15% z ceny, min. však 1000,- Kč.

V případě nepřevzetí zboží nebo vrácení zboží kupujícím, jestliže vrácení zboží bylo odsouhlaseno prodávajícím, bude z kupní částky odečten storno poplatek ve výši 15% z ceny, min. však 1000,- Kč. Přepravní náklady na dodání zboží se nevracejí.

Nejpozději do 15 pracovních dní bude tato částka za vrácené zboží odeslána kupujícímu na jeho bankovní účet.

Prodávající nepřebírá vrácené zboží prostřednictvím dobírkové služby. Kupující v případě vrácení zboží je povinen zaslat zboží formou běžného nebo obchodního balíku poštou nebo zasilatelskou společností.

6. Záruka, reklamace, vrácení nebo výměna zboží

Záruční doba na zboží je 24 měsíců ode dne zakoupení. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího.

Pro uplatnění reklamace zboží je kupující povinen spolu s vadným zbožím zaslat prodávajícímu i podepsanou žádost o reklamaci, která obsahuje popis chyby. Pro uznání reklamace je nutné zaslat i kopii daňového dokladu, na jehož základě bylo zboží pořízeno.

Reklamované zboží musí být kompletní, s příslušenstvím.

Vyřešení reklamace v záruční době je bezplatné. Pokud však bude reklamace neoprávněná, prodávající bude kupujícímu účtovat poplatek za neoprávněnou reklamaci ve výši 500,- Kč a přepravní náklady spojené s vrácením reklamovaného zboží kupujícímu.

Reklamace je vyřešena ihned, ve složitějších případech do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží prodávajícím.

Záruční doba na zboží zaniká v případech, že k chybě došlo nesprávným zacházením s výrobkem, mechanickým poškozením, provozem v nevhodných podmínkách nebo neoprávněným zásahem do výrobku. Ze záruky jsou také vyjmuty vady výrobku způsobené živelnou pohromou.

7. Ochrana osobních údajů

Kupující uvádí při registraci údaje nezbytné pro jeho identifikaci v elektronickém obchodu, které umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad.

Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy, shromažďuje je jen za výše uvedeným účelem a na zkvalitnění svých služeb.

8. Závěrečná ustanovení

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto všeobecných obchodních podmínek řídí příslušnými právními předpisy ČR. Ve věcech, které nelze řešit těmito obchodními podmínkami, se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky a

reklamační řád prodávajícího přečetl, seznámil se s jejich obsahem a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

kreslenyobrazek.cz

Kontaktujte nás

!FIRMA

!ULICE

!PSC !MESTO

E: !EMAIL

T: !TELEFON

Fakturační údaje

!FIRMA

Číslo účtu: 1234567890/0000

IČ: 12345678

DIČ: 87654321